Lượt truy cập

GIỚI THIỆU
Trụ sở và các đội trực thuộc

Tp.HCM - 13/02/2014


                                   Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh

                    Đội Công viên cây xanh trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh

 

                        Đội Vệ sinh trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Bình Thạnh