Lượt truy cập

SẢN XUẤT - KINH DOANH
Quản lý nhà

Tp.HCM - 23/04/2014


Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)   Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước giao Quận quản lý. Tổ chức ký hoạt động cho thuê nhà và thu tiền thuê nhà theo quy định của Nhà nước. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, điều chỉnh, thu hồi…các loại nhà thuộc sở hữu của nhà nước, giao nhận, quản lý.