Lượt truy cập

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Tp.HCM - 27/04/2014


Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế GTGT; Theo đó,tại điểm c khoản 3 Điều 12 của Thông tư hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT đối với  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập. Liên quan đến nội dung này, đã có nhiều doanh nghiệp có vướng mắc vì lý do Doanh nghiệp chưa thành lập, chưa có mã số thuế nên chưa mua tài sản, việc mua tài sản chủ yếu thực sau khi đã được cấp mã số thuế, do đó khó có thể đáp ứng điều kiện được đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế .

 Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, ngày 26/4/2014 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5485/BTC-TCT hướng dẫn về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ  đồng  hoặc  trên 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.