Quản lí nhà ở thuộc SHNN - Thông tin bán nhà
THÔNG BÁO (Ngày đưa tin: 10/06/2019)
Thông báo về việc không giải quyết Đơn đề nghị mua nhà Chi tiết
Hiện nay, công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng. Chi tiết