Thông tin công khai
Quyết định giao đất để đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường 13, quận Bỉnh Thạnh Chi tiết
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Chi tiết
Báo cáo công khai thông tin doanh nghiệp sáu tháng đầu năm 2015 Chi tiết
Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 Chi tiết
Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 Chi tiết