Đảng bộ
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2017-2020

Tp.HCM - 13/06/2017


ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ

CÔNG TY LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2017-2020

     Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 14/02/2017 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2020.

     Chi bộ 1 (khối văn phòng) đã tổ chức Đại hội vào ngày 11/5/2017, Chi bộ 2 (khối trực tiếp sản xuất) đã tổ chức Đại hội vào ngày 25/5/2017.

      2 Chi bộ trực thuộc tuy mới thành lập vào đầu năm 2015 sau khi Chi bộ cơ sở Công ty được chuyển thành Đảng bộ Công ty nhưng cấp ủy các Chi bộ và cán bộ đảng viên, CNVC-NLĐ đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được giao, góp phần quan trọng cho Đảng bộ Công ty đạt trong sạch, vững mạnh năm 2015 và trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2016.

     Nhiệm kỳ 2015-2017 các Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ được phân công. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần phòng, chống và ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong các bộ phận, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức tốt “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảng viên sinh hoạt đạt trên 97%, phát triển 10 đảng viên mới (chỉ tiêu: 08). Kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Động viên, giáo dục đảng viên trong quá trình phấn đấu khắc phục sai phạm (Chi bộ 2). Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả phong trào tiết kiệm công cụ sản xuất, thực hiện tốt mô hình Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm.

     Căn cứ vào nhiệm vụ của Công ty, năm 2017 và những năm tiếp theo trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ. Nghị quyết Đại hội các Chi bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020: tập trung vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tham gia đấu thầu các sản phẩm công ích thành công, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, tập trung phát triển đảng viên mới là nữ trong khối trực tiếp sản xuất.

     Đại hội các Chi bộ cũng đã bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên với tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các Chi bộ là 4/6 (đạt tỷ lệ 66%).

     Một số hình ảnh Đại hội 2 Chi bộ: