Thông tin công khai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tp.HCM - 04/05/2015


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH

 

       Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

     Căn cứ Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 vế hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.  Báo cáo công khai thông tin doanh nghiệp năm 2014