Thông tin công khai
THU NHẬP HÀNG THÁNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM 2013

Tp.HCM - 06/05/2014


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH  
*****  
 
THU NHẬP HÀNG THÁNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM 2013
 
  Hội đồng thành viên
Lưu Văn Cường Dương Hồng Nhân Phạm Thị Ánh Hồng
Tháng 1                     25,635,145                                     -                            22,554,423
Tháng 2                     26,635,145                                     -                            30,310,500
Tháng 3                     32,109,835                                     -                            25,873,726
Tháng 4                     53,149,272                                     -                            52,757,391
Tháng 5                     18,900,000                                     -                            16,100,000
Tháng 6                     18,900,000                                     -                            17,979,535
Tháng 7                     34,556,570                                     -                            21,968,734
Tháng 8                     48,481,281                                     -                            41,624,611
Tháng 9                     19,200,000                                     -                            22,318,410
Tháng 10                     18,900,000                                     -                            20,229,556
Tháng 11                     18,900,000                                     -                            16,100,000
Tháng 12                     19,900,000                       19,200,000                          17,100,000
TỔNG                   335,267,248                       19,200,000                        304,916,887
 
  Ban giám đốc  
Trần Công Thuận Lâm Thị Hoàng Hương  
Tháng 1                     15,388,260                       15,041,760  
Tháng 2                     23,828,455                       23,481,955  
Tháng 3                     19,108,357                       19,261,857  
Tháng 4                     40,134,240                       38,073,642  
Tháng 5                     16,100,000                       16,100,000  
Tháng 6                     16,100,000                       16,100,000  
Tháng 7                     23,814,932                       22,874,432  
Tháng 8                     39,317,906                       38,657,906  
Tháng 9                     16,400,000                       16,400,000  
Tháng 10                     16,100,000                       16,200,000  
Tháng 11                     16,100,000                       16,100,000  
Tháng 12                     17,100,000                       17,100,000  
TỔNG                   259,492,150                     255,391,552  
 
  Ban kiểm soát Nghỉ hưu  
Nguyễn Anh Quân Phạm Soại  
Tháng 1                     12,098,619                       29,258,616  
Tháng 2                     18,186,287                       35,135,052  
Tháng 3                     14,178,069                       32,458,777  
Tháng 4                     30,253,737                       67,001,179  
Tháng 5                     12,098,619                       18,200,000  
Tháng 6                     13,610,946                       18,200,000  
Tháng 7                     28,736,910                       22,986,157  
Tháng 8                     29,938,847                       50,084,451  
Tháng 9                     21,055,497                       18,500,000  
Tháng 10                     18,917,371                       18,200,000  
Tháng 11                     14,705,000                                        -  
Tháng 12                     15,705,000                                        -  
TỔNG                   229,484,901                     310,024,233