Thông tin công khai
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB

Tp.HCM - 06/05/2014


  Biểu 01 - Mẫu số 01
 
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
(Ban hành kèm theo thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
 
Tên dự án Quyết định phê duyệt Tổng giá trị vốn đầu tư Thời gian đầu tư
 theo kế hoạch
Nguồn vốn huy động Thực hiện đến ngày 31/12/2013(Triệu đồng) Giải ngân đến ngày 31/12/2013 (Triệu đồng) Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Triệu đồng)
Tổng Vốn tự có % Vốn huy động % Bên cho vay Thời hạn vay
(tháng)
Lãi suất (%) Kỳ trước chuyển sang Thực hiện trong kỳ Thực hiện đến hết ngày Kỳ trước chuyển sang Thực hiện trong kỳ Thực hiện đến hết ngày  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dự  án đầu tư 2 xe ép rác 145A/QĐ-DVCI-PKH
ngày 01/10/2013
     5,100.00       5,100.00 100   NHCTCN7 48 8,3%    5,100.00         637.50     637.50  4,636.36
 
  Ngày   23   tháng   04   năm 2014
Hội đồng thành viên Người lập biểu Giám đốc doanh nghiệp