Thông tin công khai
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP NĂM 2013

Tp.HCM - 06/05/2014


  Biểu 02 - Mẫu số 01
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP NĂM 2013
(Ban hành kèm theo thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
 
TT Chỉ tiêu Giá trị đầu tư
(01/01/20..)
Phát sinh Giá trị đầu tư 30/06/20… hoặc 31/12/20… Tỷ lệ góp vốn (%) Cổ tức hoặc chia lợi nhuận được chia của năm báo cáo Tỷ lệ LN được chia trên vốn đầu tư (%)
Tăng Giảm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
A Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính              
I Đầu tư vào công ty con              
                 
II Đầu tư vào công ty liên kết              
                 
III Đầu tư tài chính khác               
                 
B Các dự án nhóm B              
I Đầu tư vào công ty con              
                 
II Đầu tư vào công ty liên kết              
                 
III Đầu tư tài chính khác               
                 
                 
GHI CHÚ: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của công ty mẹ. Chỉ tiêu (8) : Cổ tức lợi nhuận được chia của năm báo cáo căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của Doanh nghiệp có vốn góp. 
Hội đồng thành viên Người lập biểu Giám đốc doanh nghiệp