Thông tin công khai
TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2013

Tp.HCM - 06/05/2014


  Biểu 07 - Mẫu số 01
TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài Chính)
Số
tt
Chỉ tiêu Dư đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Dư cuối năm
1 Quỹ đầu tư phát triển KHCN                          -                     140.00                             140.00
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi                7,200.04                2,934.98                    7,777.12                        2,357.90
3 Quỹ thưởng VCQLND                   500.00                         250.00                           250.00
4 Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN        
5 Quỹ đặc thù khác ( nếu có)        
Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm ( riêng các quỹ đặc thù được trích theo quy định của pháp luật phải giải trình cơ sở pháp lý, nguồn trích, cơ chế sử dụng)
        Ngày   23   tháng   04   năm 2014
  Hội đồng thành viên Người lập biểu Giám đốc doanh nghiệp
  (Ký , đóng dấu) (Ký) (Ký , đóng dấu)