Lượt truy cập

Thông tin công khai
QUY CHẾ (Ngày đưa tin: 07/01/2021)
Quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với người quản lý Công ty Chi tiết
Quyết định giao đất để đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường 13, quận Bỉnh Thạnh Chi tiết
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Chi tiết
Báo cáo công khai thông tin doanh nghiệp sáu tháng đầu năm 2015 Chi tiết
Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 Chi tiết